A verseny szakmai partnere a

A verseny szakmai partnere a Trade magazin

Általános Szerződési Feltételek

AZ ÉV KERESKEDŐJE
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

A Szervező és egyéb személyek

Az év kereskedője verseny (a továbbiakban: „Verseny”) szervezője – a MasterCard Europe sa/nv (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium), Magyarországon: MasterCard Europe sa/nv Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt 55-57. Eiffel Tér Iroda. ép. 6. em.) támogatásával és egyetértésével – a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.), a továbbiakban: „Szervező”).
A Verseny lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szervező látja el.
A Verseny támogatója a MasterCard.
A Verseny szakmai partnere a Trade magazin.

A Versenyben való részvétel feltételei

A Versenyben részt vehet minden olyan, a fogyasztók közvetlen kiszolgálását végző, tehát fő tevékenységként kiskereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, amely Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, valamint ott végzi tevékenységét.
A Versenyre jelentkezők (a továbbiakban: „Pályázók”) három kategóriában adhatnak be pályázatot. A pályázati kategóriák a következők:

  • A legjobb ügyfélélmény
  • A legjobb multichannel fejlesztés
  • Legjobb társadalmi felelősségvállalás program
  • Legjobb kereskedői promóció

A pályázati kategóriák részletes leírásai a Verseny honlapján – www.azevkereskedoje.hu – érhetőek el.
Egy Pályázó több kategóriában is indulhat, de egy kategórián belül csak egy pályázatot adhat be.

Minden kategóriában 1 db nyertes kerül kihirdetésre. Az öt kategóriában benevező kereskedők pályázatai közül az abszolút első díjat a legkiemelkedőbb megoldás kapja. A zsűri értékelési szempontjai közül az eredetiség és a hatékonyság mellett a következetes és koherens kivitelezés, a kreatív kommunikáció, valamint az adott megoldásban rejlő fejlesztési, bővítési lehetőségek vannak fókuszban. 

A fődíjért folyó versengésben minden befogadott - tehát hiánytalan és érvényes - pályázat automatikusan részt vesz.

A Pályázatok beadására nyitva álló határidő:
2018. július 20. 00 óra 01 perc - 2018. augusztus 31. 23 óra 59 perc.

A Pályázatokat Szervező elsősorban elektronikus úton, a honlapra feltöltve várja. A Pályázatok benyújthatóak e-mailben is a moy@wonderduck.hu címre, de amennyiben Pályázó részben vagy egészben offline (postai úton, vagy személyesen) szeretné benyújtani vagy kiegészíteni – kizárólag a beadási határidőn belül - pályázatát, azt a Szervezővel való egyeztetés után megteheti.
A résztvevő pályázó a szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy működése megfelel a hazai és vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak, versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírásoknak.

A Pályázattal kapcsolatos formai elvárások, kizárás

A pályázat benyújtható írásban, maximum 2000 karakter terjedelemben pdf fileban, vagy PPT prezentációként, max. 20 oldalon, illetve videón, ami nem hosszabb 5 percnél. (feltöltési határ: max 10 MByte/doc) Vegyes vagy más, közismert technika (pl. fotófilm, prezi.com) alkalmazása is elfogadott, amennyiben azok megtekintése összességében nem lépi át az 5 perces időkorlátot.
Az értékelés egyik szempontja a lényegre törő, könnyen megérthető pályázat, tehát grafikonok, táblázatok, folyamatábrák használata megengedett.

Amennyiben kérdés vagy észrevétel merülne fel, a nevezési határidő lejártáig a Szervező készséggel állnak rendelkezésre. A feltöltésre megadott honlap, illetve az email cím és tárhely működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező azok folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap, a feltöltés és az email küldés és fogadás működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos és nem került kiegészítésre, vagy pótlásra a beérkezési határidőn belül (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

A Lebonyolító a versenyből érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e szabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. 

A versenyből kizárásra kerülnek azok a résztvevők, akik a verseny szellemével ellentétesen vesznek részt abban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e résztvevőktől.

A Szervező a versennyel kapcsolatosan minden felelősséget kizár (ide nem értve a szándékos károkozásból eredő igényeket), ezen igényeknek nem kötelezettje. Ezt a résztvevők a részvétellel kifejezetten elfogadják. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a MasterCard sem a Szervező nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a versenyhez kapcsolódóan keletkezett.

A Verseny menete

A Pályázatokat szakmai zsűri bírálja el
A verseny négy alapkategóriájában a szakmai zsűri tagjai által egyénileg felállított sorrend alapján adott pontok összege dönt. Az első helyezést az éri el, aki a zsűri tagjaitól a legtöbb első helyezést kapja. Az első helyezésekért járó pontszámok egyenlősége esetén az a pályázat nyer, aki első helyezései mellett legtöbb második helyet ér el.

A négy kategória pályázói közül a zsűri választja ki a fődíj nyertesét. A Szervező a nyertesek listáját (cégnév) az eredményhirdetést követően legkésőbb a 3. munkanap 16 óra után teszi közzé a www.azevkereskedoje.hu weboldalon, valamint a MasterCard Magyarország Facebook oldalán, amelyhez valamennyi résztvevő a versenyre történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
Az öt nyertes pályázó 2018. október 1. és 2019. szeptember 30. között használhatja „Az Év Kereskedője 2018” releváns kategóriájára elkészült címet és logót.
Eredményhirdetés és díjátadó: Business Days konferencia, 2018. szeptember 25-28., Tapolca, Hotel Pelion.

Szervező a díj átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e e szabályzat rendelkezéseinek és feltételeinek. Ha a díjazott által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott résztvevőt és jogosult őt a pályázatból kizárni.
A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a versenyben való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a versenyben való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

Egyéb rendelkezések

Az elnyert díj (cím) nem forgalomképes, annak egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át. Az „Az Év Kereskedője 2018” címet és logót a nyertesek nem jogosultak átruházni sem ingyen sem ellenérték fejében, ide nem értve a jogutódlást (átalakulás esetei). A címmel és logóval mindenfajta visszaélés tilos. A címet és logót kizárólag a nyertes vállalkozás jogosult használni a feltételek szerint, annak használatára a vállalkozás kapcsolt, kapcsolódó, partnervállalkozásai nem jogosultak, illetve tulajdonosainak, vagy vezető tisztségviselőinek, továbbá ezek bármely más vállalkozásának is tiltott a cím és logó használata. A cím és logó a MasterCard etikai szabályaival és szellemiségével ellentétesen nem használható, ilyen termék/szolgáltatás ezzel nem népszerűsíthető. Ezen pontok megszegése esetén a Szervező a címet minden ellenérték nélkül, illetve mindenfajta kártérítési igény kizárása mellett jogosult visszavonni, azonnali hatállyal.

A résztvevők kijelentik, hogy a beadott pályázati anyagok saját szellemi termékeik, illetve azok jogtiszták és felhasználásuk nem korlátozott. A részvétellel ezen alkotások felhasználásához a verseny lebonyolítás, az értékelés és a cím használata, továbbá a résztvevők megismerése és megismertetése érdekében ellenérték nélkül, kifejezetten hozzájárulnak, ide értve azok közzétételének jogát is szerkesztett, vagy változatlan formában egyaránt.

A nyertes vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a versenyhez, vagy a címhez kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép illetve videófelvétel készítését. A versenyben való részvétellel a nyertes a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező felhasználja, közzétegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását (ideértve képviselőiket is), egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a versenyhez vagy a MasterCard termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve egyéb promóciós célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező, vagy a MasterCard tulajdonát képezi.
Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek, nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

A résztvevők kötelesek a Szervező és a MasterCard jó hírnevét megőrizni.
A MasterCard/Maestro nevek és logók a MasterCard bejegyzett védjegyei melyek nemzetközi oltalom alatt állnak, engedély nélküli felhasználásuk tiltott.

Amennyiben e szabályzat bármely más kommunikációs anyaga (pl. reklámok, promóciós kreatív anyagok) között nincs összhang vagy azok ellentmondanak egymásnak, úgy minden esetben a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak. Eltérő nyelvek esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. Jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A versennyel kapcsolatos minden résztvevői igény elévülési határideje 60 nap.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor módosítsa, vagy a versenyt annak bármelyik fázisában lezárja, felfüggessze, módosítsa a jelentős részben Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását. Az ilyen intézkedésből adódó bármely kárért Szervező felelősségét kizárja.

A résztvevők a részvétellel kifejezetten elfogadják e verseny itt írt minden egyes szabályát és rendelkezését feltételek nélkül. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Szervező által szervezett Az év kereskedője verseny (a továbbiakban: „Verseny”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Verseny keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.) felel, mint adatkezelő.

2. Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak semmilyen, a jelen Versenyt nem érintő vonatkozó információra vagy kommunikációra.

3. A Verseny lebonyolítása céljából az érintettek (e körben az egyéni vállalkozók, illetve a társaságok képviseletére kijelölt személyek) személyes adatait a lehető legkisebb körben gyűjtjük, úgy mint: egyéni vállalkozók esetén vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, székhely cím, adószám, vállalkozói igazolvány száma; társaságok kapcsolattartói esetén vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Verseny lebonyolítása, a nyertesek meghatározása, képviselőik értesítése, a nyertesek nevének a Szervező weboldalán és a MasterCard hivatalos Facebook oldalán történő közzététele, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Amennyiben Ön nem adja meg adatait, nem regisztrál, úgy nincs lehetősége a Versenyben való részvételre.

4. A Versennyel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg (ide nem értve a nyertesek közzétételét), kivéve a MasterCard Europe sa/nv-t (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium), akinek az adatok a fenti célokból átadásra kerülnek. Ehhez minden résztvevő a részvételi szabályzat elfogadásával és így a versenyben való részvétellel hozzájárul. Az adatok továbbá átadásra kerülhetnek a MasterCard nemzetközi leányvállalatainak a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, melyről Önt minden esetben előzetesen megfelelően tájékoztatjuk és kérjük hozzájárulását. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

5. Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az eredményhirdetés befejezését követő 90 napig, azaz 2018. december 27. napjáig.

6. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, valamint élhet adathordozási jogával vagy visszavonhatja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: adatvedelem@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.
Bármely adataival kapcsolatos kérését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak a Wonderduck Agency Zrt. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. A Wonderduck Agency Zrt. a fentiek közül bármelyiket tartalmazó kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
Továbbá a jogorvoslati joga alapján, Ön az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) illetve a tartózkodási helye vagy a Wonderduck Agency Zrt. székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

7. A Szervező és a MasterCard nem felel a Facebook adatkezelési gyakorlatáért, valamint az adatok felhasználási és továbbítási módjáért, és nincs is ráhatása ezekre. Ezért kérjük, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, és ha nem ért egyet vele, ne vegyen részt a Versenyben.

8. A Versenyben való részvétellel Ön, mint érintett (az egyéni vállalkozó, illetve társaságok esetén, mint a résztvevő társaság kapcsolattartója) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fent felsorolt személyes adatait a jelen szabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.